Piston Air Compressor (เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ)

      

         ปั๊มลมชนิดลูกสูบสามารถแยกย่อยออกเป็นหลายๆประเภท แต่ทุกประเภท มีหลักการทำงานเหมือนๆกัน คือ ต้องมีต้นกำลัง

    จากภายนอก เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ มาขับลูกสูบให้เคลื่อนที่ขึ้นลง เมื่อลูกสูบเคลื่อนลง จะเกิดแรงดูด เอาอากาศเข้า

    กระบอกสูบและเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น จะเกิดการอัดอากาศภายในกระบอกสูบ โดยมีวาล์วทางดูดและวาล์วทางออก ทำงาน

    สัมพันธ์กับลูกสูบปั๊มลมแบบลูกสูบ เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานลมไม่มาก 

มีพื้นที่ในการจัดวางเครื่องปั๊มลมอย่างจำกัด

Visitors: 83,170